Hoge Raad verwerpt beroep op Melo Tadeu in het belastingrecht maar verklaart cassatieberoep belanghebbende gegrond vanwege onjuiste winsttoerekening op basis van Nederlands/Belgisch belastingverdrag

Op 14 april 2014 heeft de Hoge Raad voor dezelfde belanghebbende een drietal arresten gewezen. In navolging van A-G Niessen heeft de Hoge Raad het beroep op Melo Tadeu (Melo Tadeu versus Portugal, EHRM 23 oktober 2015, 27785/10 ) verworpen. In cassatie was aangevoerd dat het oordeel van het Hof schending van de onschuldpresumtie opleverde nu het in stand laten van de belastingaanslag tot gevolg had dat schuld moet worden geconstateerd van belanghebbende aan hetgeen waarvan hij in een eerdere strafrechtelijke procedure is vrijgesproken te weten oplichting van de belastingdienst. Aan belanghebbende was oplichting van de fiscus ten laste gelegd vanwege het tussenplaatsen van Lees het volledige artikel [...]
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

De Vierde Anti-witwasrichtlijn: uw gegevens op straat

Het Kabinet vindt dat belastingfraude moet worden aangepakt. Vorige maand zette staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, een aantal maatregelen uiteen tegen internationale belastingontduiking, het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Belangrijke speerpunten in de aanpak van belastingontduiking zijn de verbetering van inlichtingenuitwisseling en het vergroten van transparantie. De Vierde Anti-witwasrichtlijn wordt gedragen door deze beginselen en zorgt voor een verplichte doorkijk naar de uiteindelijk belanghebbenden van een onderneming die een financiële rekening aanhoudt. In dit kader hebben de Europese Raad en het Europees Parlement in mei 2015 Lees het volledige artikel [...]
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Hoe op te komen tegen de informatiebeschikking en omkering van de bewijslast trachten te voorkomen

Per 1 juli 2011 is  in het fiscale recht de informatiebeschikking ingevoerd (art. 52a AWR). Sinds die tijd heeft een stroom van jurisprudentie het broodnodige licht op de werking van de informatiebeschikking geworpen. Na een aantal arresten in 2015 is de Hoge Raad op 10 februari 2017 wederom met een verduidelijking gekomen in zijn arrest ECLI:NL:HR:2017:130. De informatiebeschikking kan door de belastingdienst worden afgeven indien zij om informatie heeft gevraagd maar van mening is dat  de bevraagde partij niet (volledig) aan de informatieverplichtingen heeft voldaan. Deze informatieverplichting gaat heel ver en komt erop neer dat ieder gehouden is om de belastingdienst Lees het volledige artikel [...]
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Wiebes doet verschoningsrecht wankelen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen in fiscale zaken inperken. Dat kondigde de staatssecretaris afgelopen maand aan in een brief aan de Tweede Kamer. Naast advocaten beschikken notarissen, geestelijken, artsen en apothekers over een wettelijk fiscaal verschoningsrecht. Deze functionarissen hebben uit hoofde van de Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR) het recht te weigeren om te voldoen aan de verplichtingen ten behoeve van de belastingheffing van degenen die zij bijstaan, voor zover zij daarvan uit hoofde van hun werkzaamheid als zodanig kennis hebben genomen. Nu maakt zo een zogeheten geheimhouder nog te vaak Lees het volledige artikel [...]
Posted in Actualiteiten, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Verkoopt u goederen en ontvangt u wel eens grote contante bedragen van uw klanten? De Wwft is eerder op u van toepassing dan u denkt!

Verkoopt u keukens, renpaarden of elektronica? Handelt u in machines of meubels, of legt u tuinen aan? Ongeacht het product dat u verkoopt kunt u te maken krijgen met de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit betekent dat u in bepaalde gevallen cliëntenonderzoek moet doen en ongebruikelijke transacties moet melden als u vermoedt dat de transactie verband houdt met witwassen of financieren van terrorisme. Doet u dit niet dan kan u zelf strafrechtelijk worden vervolgd. En daar wringt het: bij deze specifieke meldgroep ‘overige handelaren’ bestaat veel onduidelijkheid over – en onbekendheid met – de verplichtingen Lees het volledige artikel [...]
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment